หลักสูตร การเป็นผู้ประกอบการ

ระยะเวลาอบรม 240 ชั่วโมง

หลักสูตรอบรมระยะยาว ได้รับประกาศนียบัตรฝึกอบรม เปิดรับสมัครปีละ 1 รุ่น (รับสมัครในห้องเรียนหลักสูตรระยะสั้น) เน้นความคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset เปิดรับโลกธุรกิจยุคใหม่ เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยนได้ สร้างยอดขาย และกำไร เติบโตแน่นอนจากโมเดลการบ่มเพาะของโครงการ มีการเข้าเยี่ยมชมในสถานประกอบการ แนะนำตรงประเด็นปัญหา โดยมีโค้ชนักธุรกิจชั้นนำ บ่มเพาะธุรกิจรายบุคคล ตลอดจนได้เครือข่ายทางธุรกิจระหว่างเพื่อนในรุ่นและต่างรุ่น รวมทั้งมีกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดระยะการอบรม

สนใจลงทะเบียน

เหมาะกับใคร

เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ต้องการให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน มีกำไรมากขึ้น หรือต้องการ Scale-Up ธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
  • รับผู้ประกอบการไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากใช้ภาษาไทย เป็นหลักในการเรียนการสอน
  • ต้องจัดตั้งธุรกิจและจดทะเบียนธุรกิจของตนเองแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งสามารถแสดงหลักฐานได้ (กรณีหุ้นส่วนหลายคน ผู้สมัครต้องมีหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของการลงทุนทั้งหมด)
  • ต้องผ่านหลักสูตร “เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ” และมีประวัติการเรียนดี

BIS’s Conceptual Framework

การเป็นผู้ประกอบการ ของ BIS การพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากการรู้ตัวตนของผู้เรียน ด้วย BOSI DNA และพัฒนาตัวเองด้วยแก่นความสำเร็จ MAO (Motivation – Ability – Opportunity) สู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการตัวจริง

เนื้อหาหลักการอบรม:

• Entrepreneurial Spirit & Mindset
• Mindfulness for Entrepreneur
• Entrepreneurial DNA – BOSI
• Entrepreneurial Marketing
• Smart Work & Hard Work by Innovation
• Sustainable by Branding
• Create WOW for Product & Company
• Motivation & Inspiration make Powerful Entrepreneur

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • คุณจะมีธุรกิจที่มีกำไรมากขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ และธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
  • ได้เน็ตเวิร์คจากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ
  • ได้พลังมหาศาลจากเพื่อนร่วมรุ่นที่ทุกคนมุ่งหวังที่จะสำเร็จทางธุรกิจ การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน เลียนแบบ ท้าทาย ก้าวหน้า มีทุกอารมณ์ที่ช่วยเสริมให้ทุกคนพัฒนาตนเอง นักเรียนรทุกคนเป็นครูซึ่งกันและกันได้
  • การบ่มเพาะในสถานประกอบการ ทีมงานจะเข้าไปเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อเข้าใจ เรียนรู้สภาวะจริงของนักเรียน ครอบครัว บุคคลรอบข้าง และทีมงานของนักเรียน ได้เข้าใจและกำหนดทิศทางความสำเร็จ